Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1)  Η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει αναλάβει την υποχρέωση να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της και να αναπτύσσει ασφαλείς διαδικτυακές υπηρεσίες. Ωστόσο για την ολοκλήρωση της παραγγελίας  σας απαιτείται η καταγραφή των προσωπικών σας στοιχείων. Το παρακάτω κείμενο εξηγεί τη διαδικασία συλλογής των στοιχείων αυτών και αναφέρεται στη χρήση των στοιχείων αυτών. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλο το κείμενο.

 2)  Συλλογή προσωπικών δεδομένων

 Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα σας ζητήσει να συμπληρώσετε τις πληροφορίες που αφορούν στα προσωπικά σας δεδομένα ή τις πληροφορίες που απαιτούνται για να έρθουμε σε επαφή μαζί σας. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες προσωπικού περιεχομένου περιορίζονται στα στοιχεία επικοινωνίας ή/και τιμολόγησης, ενώ τυχόν πρόσθετες πληροφορίες συλλέγονται μόνο με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

3)  Χρήση των προσωπικών σας στοιχείων

 Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τους εξής κύριους λόγους:

– Για τη διευκόλυνση της μεταξύ μας επικοινωνίας με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση και παράδοση της παραγγελίας σας.

–  Για την ενημέρωσή σας σχετικά με νέες προσφορές, νέες δυνατότητες και άλλες νέες υπηρεσίες από το digramma.

4)  Η ΕΤΑΙΡΙΑ τηρεί τη σχετική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν θα διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του ΧΡΗΣΤΗ, εκτός εάν τούτο επιβάλλεται από το Νόμο.

5)  Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης όπως αυτά προβλέπονται από τα άρθρα 11 -13 του Ν. 2472/1997.

6)  Η ΕΤΑΙΡΙΑ ρητώς εγγυάται ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων, όπως ήδη ανωτέρω περιγράφεται .